Mapa budoucích příležitostí pro poskytovatele IT služeb

Mapa budoucích příležitostí pro poskytovatele IT služeb

Služby inteligentní automatizace, digitalizace obchodních procesů a optimalizace/inovace služeb jsou hlavními fenomény, jež ovlivní ziskovost ve sféře IT služeb. Lídři odpovědní za plánování tak musejí počítat s tím, že bude třeba změnit či upravit obchodní modely a investovat právě do těchto fenoménů a technologií.

Inteligentní automatizace v oblasti služeb je téma, o kterém hrdě mluví řada dodavatelů (v Česku například ústy sdružení ABSL). Tím do budoucna dávají zákazníkům argument
a páku k vyjednávání o lepších podmínkách – zákazníci budou pochopitelně požadovat, aby alespoň z části úspor profitovali formou snížené ceny. To se na straně poskytovatelů
projeví snížením celkové hodnoty existujících kontraktů, nicméně jejich absolutní ziskovost může díky úsporám z automatizace růst. Do problémů se pak mohou dostat poskytovatelé, kteří v nasazování automatizace zaostanou. Rostoucí podíl služeb dodávaných v rámci platformy navíc zvýší míru přirozené retence zákazníků.

Dalším trendem, který analytici zaznamenali, jsou zákazníci, kteří obcházejí či přeskakují poskytovatele služeb a jdou přímo za poskytovatelem řešení. V některých případech je sice poskytovatel řešení také poskytovatelem služby (např. IBM/Watson nebo Wipro/Holmes), v jiných lze automatizačnířešení či nástroje kupovat přímo od tvůrce dané platformy (např. IPsoft nebo WorkFusion). Jde ale spíš o fenomén vlastní ranému stadiu rozvoje a nasazování inteligentní automatizace. V delším horizontu budou hrát klíčovou roli poskytovatelé služeb, neboť sestaví a nabídnou strategii sourcingu zahrnující například hybridní přístup s kombinací různých automatizačních nástrojů – od jednoduchých nástrojů pro konkrétní úlohy až po sofistikované kognitivní AI řešení.

V oblasti digitálního byznysu lze z pohledu tradičních IT služeb vysledovat některé specifické nákupní trendy:

 • Rozhodnutí o nákupu jsou dnes často dělána skupinami, které jdou napříč organizací zákazníka. Během posledních tří let se počet požadavků na spolupráci napříč podnikem zdvojnásobil.
 • Z výzkumu uskutečněného společností Gartner v listopadu 2016 (Dopady digitálního byznysu na tradiční IT disciplíny, n = 274) vyplývá, že 44 % organizací uplatňuje
  formálnější přístup k řízení inovací. 65 % společností spolupracuje se start-upy nebo používá crowdsourcing, 75 % užívá agilní metody projektového řízení.
 • Celková rychlost uvádění nových technologií se zvýšila a většina organizací nasazuje nové, méně vyzkoušené technologie, aby splnila očekávání zákazníků v oblasti digitálního
  byznysu. Vlastní výběr technologií a schvalovací procesy jsou často zjednodušeny a zefektivněny.
 • Průměrný počet „center excelence“ vzrostl od roku 2013 z 21 na 32 – organizace se tak interně snaží rozvíjet využívání nových technologií.
 • Digitální byznys také ovlivňuje ochotu podniků tolerovat riziko – počet těch, které tolerují vyšší míru rizika, v posledních třech letech jednoznačně vzrostl.

Analytici zároveň zaznamenávají náznaky zvětšování velikosti (objemu) jednotlivých digitálních kontraktů, což by ukazovalo na logický a smysluplný posun ze současného
stavu, kdy jsou typické rychlé (kratší) kontrakty s nízkou celkovou hodnotou.

Optimalizace služeb a orientace na inovaci se projevují například tím, že 88 % respondentů v průzkumu 2016 cloud survey (n = 1 037) odpovědělo, že jejich organizace má nějakou formu „cloud first“ strategie – tedy přístupu, kdy jsou cloudové alternativy zvažovány jako první. Důvodů, které k tomu vedou, je ale pochopitelně více:

 • Snižování IT nákladů
 • Podpora růstu (byznys/prodej)
 • Zvýšení pružnosti (agility) organizace
 • Škálovatelnost IT
 • Vyšší míra inovativnosti (cloudových služeb)

Patrně nepřekvapí, že obavy a možná rizika v oblastech, jako jsou bezpečnost či ochrana soukromí, růst cloudových služeb stále poněkud omezuje – zákazníci jsou všeobecně
přesvědčeni, že cloud zatím nenabízí odpovídající zabezpečení a ochranu. Je na dodavatelích, aby tyto obavy dokázali rozptýlit. Analytici jsou toho názoru, že obecně je cloud bezpečný (často dokonce bezpečnější než typická vlastní aplikační infrastruktura), je-li bezpečně používán.

Při přípravě článku byla využita studie společnosti Gartner Market Opportunity Map: IT Services (Worldwide), květen 2017, analytici: Dean Blackmore, Fred Ng, Arup Roy, Sandra Notardonato

Článek byl původně publiková v INSIDE Report 3-2017