IT i byznys se posouvají od projektů k produktům

Product-centric application delivery model, tedy produktově orientovaný model tvorby a poskytování aplikací již zavedla nebo v dohledné době plánuje zavést převážná většina (85 %) organizací – ukázal to průzkum uskutečněný v minulém roce analytiky společnosti Gartner. Přestože jen málo podniků používá tento model pro všechny své aplikace, v průměru byl v minulém roce využíván ze 40 %. Analytici odhadují, že se míra jeho využívání do roku 2022 zvýší na 80 %.

„Rychlý vzestup produktově orientovaného modelu není náhodný. Úzce souvisí s nástupem agilních metod vývoje a DevOps,“ vysvětluje viceprezident výzkumu Gartneru Bill Swanton. „Důvodem je také rostoucí množství aplikací, které interní IT týmy vyvíjejí pro externí uživatele – zákazníky či partnery. Ty vyžadují výraznou orientaci na zákazníka, charakteristickou pro produktově orientovaný model.“

(Pozn. red.: O fenoménu „posunu“ od projektů k produktům jsme psali v jednom z článků věnovaných klíčovým tématům Gartner Symposia 2018. Produktově orientovaná tvorba či poskytování aplikací nahrazuje tradiční projektový přístup a metody přístupem produktovým a metodami agilními. To umožňuje výrazně zkrátit čas potřebný pro tvorbu nových nebo aktualizaci dosavadních aplikací, služeb či funkcí a pracovat s odlišnými kritérii pro měření zlepšení (např. obchodní výsledky, zákaznická spokojenost či zkušenost) nebo jinými modely financování vývoje či rozvoje aplikací a aplikačních služeb.

Průzkum dále ukázal, že více než polovina (54 %) respondentů očekává, že produktově orientovaný bude časem nasazen plně, zatímco přibližně třetina (32 %) předpokládá jeho částečné zavedení. K řízení veškerého vývoje a poskytování aplikací a aplikačních služeb je důvod jen zřídka – některé IT aktivity, jako například počáteční implementace velkého softwarového řešení, je vhodnější řídit jako tradiční projekt.

Bill Swanton k problematice ještě dodává: „Vedení podniku ve většině případů není spokojeno s rychlostí, jakou jsou dokončovány či modernizovány aplikace, ani s tím, jak fungují. V situaci, kdy prakticky žádné IT oddělení nedostane tolik prostředků, aby mohlo vyhovět všem požadavkům a termínům, představuje produktově orientovaný přístup způsob, jak dokončovat ty nejdůležitější funkce co nejrychleji. Vytváří navíc i tlak na byznys, aby stanovil jednoznačné priority a případně je svižně aktualizoval v reakci na změny na trhu.“

Pokračování z INSIDE Observer

Hlavní motivací jsou rychlost a digitální byznys

Třetina (32 %) respondentů uvedla jako hlavní důvody pro zavedení produktově orientovaných metod potřebu dokončovat aplikace rychleji. Schopnost rychle reagovat na tržní změny je navíc jedním z hlavních transformačních faktorů.

Na druhém místě (31 %) skončil digitální byznys. Tradiční projektové metody se ve většině organizací ukazují v rámci digitální transformace jako méně vhodné, zejména s ohledem na míru nejistoty a četnost budoucích změn. Ve většině případů je logickým krokem volba agilních metod i chápání výsledků coby produktů, neboť je ve většině případů stejně nakonec budou používat zákazníci.

Vzestup produktově orientovaného modelu sebou pochopitelně nese i výzvy a překážky – nejčastěji jde o změny ve způsobu financování a kulturní konflikty mezi byznysem a IT (jako největší potíž je uvedlo 55 % respondentů).

Vzestup produktového manažera a měnící se role aplikačního lídra

Bezmála polovina (46 %) respondentů uvádí, že jejich organizace již v souvislosti s výše uvedenými změnami jmenovala produktového manažera a dalších 15 % tak plánovalo učinit ještě před koncem minulého roku (2018). Jen desetina podobné plány vůbec nemá.

Tito produktoví manažeři podléhají či budou podléhat IT organizaci nebo projektové kanceláři (PMO), respondenti zároveň očekávají změnu role aplikačního lídra – 43 % věří, že budou dislokováni v IT organizaci, zatímco 32 % uvádí, že se přesune do byznys týmu, kde bude odpovědný za produktovou řadu nebo roli manažera jednoho či více produktů.

Tematice posunu od projektového k produktovému řízení IT i byznysu bude věnována akce Digital Day 2019: od projektů k produktům, která se uskuteční 13. května 2015 v Praze. Hlavním přednášejícím bude Gartner analytik a viceprezident výzkumu Matthew Hotle. Akce ubde určena pro CIO, CEO, CFO a další členy nejvyššího vedení podniků a organizací veřejného sektoru, další informace chystáme.

Klienti – uživatelé služeb Gartneru naleznou další podrobnosti ve studii „Survey Analysis: IT Is Moving Quickly From Projects to Products.“

Poznámka k průzkumu: dotazování probíhalo ve 2. čtvrtletí 2018 mezi uživateli služeb Gartneru, průzkumu se zúčastnilo 129 profesionálů z IT a IT-byznys domén.

 

Další komentáře

Od digitalizace k produktovému modelu

CEO globálních společností očekávají, že v letošním roce budou výnosy, na nichž se nějakou formou podílejí digitální schopnosti (marketing, prodej, distribuce či povaha vlastního produktu/služby), představovat více než 45% podíl (oproti 22% v roce 2014). Plná polovina CEO zároveň očekává, že se odvětví, v němž jejich podnik působí, bude plně digitálně transformovat. Drtivá většina CEO (84 %) zároveň očekává, že digitální transformace pomůže zvýšit ziskovost (marže). V praxi to znamená, že stále více podniků se v různé míře stává výrobci...

CEO chtějí (digitální) růst, ale ne za každou cenu

Jak udržet růst? To je podle nejnovějších dat Gartneru téma, jež se prolíná výsledky průzkumu priorit CEO pro roky 2019 a 2020. Nejlépe to ilustruje rostoucí význam finančních priorit, zejména zlepšení ziskovosti – při současném udržení růstu, který jako hlavní prioritu uvedla více než polovina respondentů. Dotazováni byli zástupci podniků s obratem vyšším než 50 milionů dolarů (miliarda Kč), přičemž 60 % z nich působí v podnicích s obratem přes miliardu dolarů. Jinými slovy, 473 CEO a zástupců nejvyšší...