Monthly Archives: Březen 2020

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost KPC-Group, s.r.o., IČO: 265 00 281, se sídlem Štefánikova 248/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.  C 86088 (dále jen „my“).

Protože nám na ochraně Vašich osobních údajů záleží, připravili jsme pro Vás tyto informace o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Najdete v nich hlavně to, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, proč tak činíme, jak s nimi pracujeme a jak dlouho je budeme uchovávat.

Tyto informace o zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů v případě, pokud jste:

 • naším obchodním partnerem,
 • účastníkem akcí, které pořádáme,
 • odběratelem informační služby INSIDE,
 • respondentem našeho průzkumu,
 • uživatelem našich kontaktních a jiných formulářů umístěných na webových stránkách kpc-group.cz (dále jen „webové stránky“).

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

 

Obchodní partneři a klienti, odběratelé informační služby INSIDE

Pokud jste naším obchodním partnerem nebo klientem, zpracováváme zejména identifikační údaje, jako je jméno, příjmení, Vaše akademické tituly, pracovní pozice, adresa Vašeho sídla, případně sídla Vaší společnosti a Vaše kontaktní údaje jako je e-mailová adresa a telefonní číslo, případně IČO nebo DIČ, číslo Vaší objednávky nebo číslo smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli. Může se jednat přímo o Vaše osobní údaje nebo osobní údaje zástupců Vaší společnosti.

 

Účastníci akcí

Pokud jste účastníkem akce, kterou pořádáme, zpracováváme zejména Vaše osobní údaje, jako je Váš akademický titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní pozice, název organizace nebo společnosti a korespondenční adresa/sídlo společnosti.

 

Na některých našich akcích pořizujeme i fotografie, které následně zveřejňujeme na sociálních sítích a na našich webových stránkách. Na každé akci budete zvlášť informováni, na základě jakého právního důvodu (zejména oprávněného zájmu nebo Vašeho souhlasu) jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat. Pokud si nepřejete, aby jakákoliv vaše fotka byla námi zveřejněná na internetu, napište nám na privacy@gartner.cz a my se Vám pokusíme vyjít co nejvíce vstříc.

 

Odběratel informační služby INSIDE

V případě, že jste držitelem našeho předplatného nebo odběratelem informační služby INSIDE, zpracováváme Vaše osobní údaje, jako je Váš akademický titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, název organizace nebo společnosti a korespondenční adresa/sídlo společnosti. Dále také zpracováváme údaje o délce Vašeho odběru informační služby INSIDE.

 

Respondenti našich průzkumů

Pokud jste respondentem našich průzkumů, zpracováváme Vaše osobní údaje zejména v rozsahu Vaší pracovní pozice, odvětví průmyslu, ve kterém pracujete a údaje, které vyplníte přímo v dotazníku. Kromě toho nám můžete dobrovolně uvést Vaše jméno a příjmení, název Vaší společnosti a e-mailovou adresu.

 

Uživatel kontaktních a jiných formulářů na našich webových stránkách

Pokud se rozhodnete kontaktovat nás přes webové formuláře, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu Vaše jméno a příjmení, pracovní pozice, název Vaší společnosti či organizace, e-mailovou adresu, telefonní číslo a informace, které jste nám sdělili prostřednictvím příslušného formuláře.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž v rozsahu produktu, který jste si u nás objednali, naší komunikace mezi námi a dalších podrobností ohledně naší spolupráce.

 

Co nás ke zpracování Vašich osobních údajů opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů. Každý z těchto důvodů musí být podložen i právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů zákonné.

Důvody, proč Vaše osobní údaje zpracováváme, jsou:

Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy

Osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom Vám mohli poskytnout služby, které si domluvíme, a abychom Vás mohli kontaktovat a komunikovat s Vámi ve věcech naší spolupráce nebo akcí, které pořádáme a na které jste registrováni. Dále také proto, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat, pokud použijete naše kontaktní či rezervační formuláře.

 

Náš oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme nabídku pro Vás přizpůsobovat Vašim potřebám nebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků.

 

Je to naše povinnost

Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak říká zákon. Třeba podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být Vaše osobní údaje.

 

Musíte nám Vaše osobní údaje poskytnout? A jak je to se souhlasem se zpracováním osobních údajů?

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné nám Vaše osobní údaje poskytnout. Například pokud máte zájem o využívání našich služeb nebo o účast na našich akcích, Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu, služby Vám poskytovat nebo abychom Vás mohli během naší spolupráce kontaktovat. Bez toho to bohužel nepůjde.

 

V současné době neprovádíme takové zpracování osobních údajů, které by vyžadovalo Váš souhlas. Pokud by jeho udělení bylo pro některá zpracování Vašich osobních údajů nezbytné, vždy Vás o tom budeme informovat. Samozřejmě bychom Vám poskytli i další informace třeba o tom, jakým způsobem je možné udělený souhlas odvolat.

 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Pokud spolu uzavíráme nějakou smlouvu nebo si u nás objednáváte naše služby, uchováváme Vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce, a to třeba z důvodů odstoupení od smlouvy, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme Vaše osobní údaje smazat hned po skončení naší spolupráce.

 

Můžete si ale být jisti, že Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování Vašich konkrétních osobních údajů je pak určena dle následující logiky:

 • po dobu trvání naší spolupráce, do doby skončení akce, které jste se zúčastnili;
 • po dobu nezbytně nutnou k ochraně práv naší společnosti a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
 • po dobu trvání dalších oprávněných zájmů naší společnosti;
 • po dobu určenou právními předpisy.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům kromě nás ještě přístup?

Shromážděné osobní údaje jsou zpracovávané těmito dalšími zpracovateli:

 • Gartner, Inc., se sídlem Gartner Ireland Limited of Level 4, 80 Harcourt Street, Dublin 2, Irsko, daňové číslo IE6582294W a/anebo jeho přidružené organizace;
 • Gartner, Inc., 56 Top Gallant Road, Stamford, CT 06902 USA;
 • ARTEX informační systémy spol. s r.o., IČO: 25631047, sídlo: Štefánikova 248/32, 150 00 Praha 5 – pouze pro zpracování účetnictví a IT služby;
 • SEND Předplatné spol. s r.o., IČO: 61061409, sídlo: Praha 9 - Horní Počernice, Ve Žlíbku 1800/77, PSČ 19300, pouze pro rozesílku INSIDE Report (tištěného magazínu) v případě, že jste jeho odběratelem.

Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

 

Jaká Vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží práva?

Náleží Vám veškerá práva, která Vám přiznávají právní předpisy. Můžete po nás požadovat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme Vám k nim umožnit i přístup. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat Vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování Vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu privacy@gartner.cz. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

 

Máte nějaké další dotazy?

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, určitě nám napište na privacy@gartner.cz a my Vám co nejdříve odpovíme.

 

V Praze dne 30. 3. 2020

KPC-Group, s.r.o.
Ing. Oldřich Příklenk, jednatel

 

A. Van Dyck, Cupid a Psyché, 1640 (výřez)

Když jsme před více než měsícem psali o dopadu minulých i aktuální epidemie na čínskou ekonomiku a o technologiích, které říše středu využila při boji s koronavirem, rozhodně jsme netušili, že již na konci března budeme čelit v mnoha směrech podobné až identické situaci. Řada zpráv minulého i tohoto Observeru to ale jasně popisuje: současný stav má své (přinejmenším dočasné) vítěze, jako je e-commerce či řešení pro práci na dálku, a jedním z možných nástrojů, k nimž je...

  CCO

  Přinášíme vám další výběr materiálů a studií Gartner k tématům souvisejícím s epdiemií COVID-19 a karanténními opatřeními – volně dostupných i těch určených klientům Gartner.

  Přehled komentářů, tipů, doporučení a studií k pandemii COVID-19 v angličtině naleznete na adrese: //www.gartner.com/app/covid-19-resource-center

  Volně dostupné studie a materiály Gartner (v angličtině)

  Tyto materiály byly v době zpracování tohoto přehledu dostupné bezplatně (výměnou za registraci / uvedení kontaktních údajů)

   

  Proběhlé (dostupné on-demand) a plánované bezplatné webináře (v angličtině)

  Webináře Gartneru jsou dostupné bezplatně - buď on-line v uvedeném čase, nebo kdykoliv poté on-demand.

   

  Vybrané studie a materiály k tématu byznys kontinuity a ekonomického otřesu (v angličtině)

  Přehled a krátký popis studií a materiálů určených klientům - uživatelům služeb Gartner.

   

  Vybrané studie k tématu práce na dálku (v angličtině)

  Přehled a krátký popis studií a materiálů určených klientům - uživatelům služeb Gartner.

  Webináře Gartner k tématům epidemie/pandemie COVID-19 a souvisejících změn, opatření a plánování.

  Webináře byly připraveny na základě zkušeností analytiků a klientů Gartner v Asii – při vypuknutí COVID-19 v Číně na přelomu ledna a února a během předchozí epidemie SARS.

  Řízení byznys kontinuity: brífink k pandemickému plánování

  (On-demand, analytici: Jim Mello, Donna Medeiros.) Jak by se organizace měly připravit na možné dopady pandemií  - deset kroků pandemické připravenosti - je hlavním tématem tohoto webináře, dozvíte se též, jak v nastalé situaci efektivně využívat data (včetně datových zdrojů jako WHO, CDC či ECDC) a analytiku a jaké technologie je vhodné nasadit: Business Continuity Management: Pandemic Planning Briefing

  Jak by měl podnik správně reagovat na COVID-19

  (On-demand, analytici: Venecia Liu, Donna Medeiros, Roberta Witty) Schopnost vyrovnat se s krizovou situací (a to jak díky připraveným plánům a pravidlům pro případ vynucených omezení provozu, tak díky využití a analýze dostupných dat z otevřených zdrojů) by měla patřit ke standardnímu arzenálu krizového řízení každého středního a většího podniku či organizace. Jak v současné situaci plánovat, jaké technologie využít a s jakými daty pracovat se dozvíte ve webináři: How Your Business Can Respond to Coronavirus (COVID-19)

  Pandemická připravenost vyžaduje kvalitní řízení byznys kontinuity

  (19. 3. 2020, 14.00 CET, analytici: Roberta Witty a David Gregory). Se solidními základy v oblasti řízení byznys kontinuity by se organizace měly vyrovnat s většinou krizových situací – i těch naprosto unikátních, jako je pandemie COVID-19. Jaké jsou hlavní postupy v oblasti BCM vám představí webinář navazujíci na předchozí Business Continuity Management: Pandemic Planning Briefing: Pandemic Preparedness Requires Strong Business Continuity Management 

  Epidemie COVID-19: co může dělat CIO bezprostředně a v delším horizontu

  (24.3. 2020, 16.00 CET, analytička: Roberta Witty) Události jako jsou epidemie přinášejí řadu rizik, ale jsou svým způsobem i příležitostí. V prvé řadě je třeba obojí správně analyzovat, následně přijmout okamžitá opatření v souvislosti s rizikem provozních výpadků a poklesu obchodní činností. Důležitá je ale i příprava na následnou obnovu a růst či zvyšování odolnosti podniku. Více ve webináři: Coronavirus Outbreak: CIOs’ Short- and Long-term Actions

  29

  (níže uvedené materiály jsou dostupné klientům - vyžadují předplatné služby Gartner)** Vybudujte v podniku kulturu digitální zručnosti - využijte koncept "Nového pracovního jádra" / Create a Culture of Digital Dexterity With the ‘New Work Nucleus’ Přechod na SaaS nástroje pro osobní a týmovou produktivitu - dokonce i ten provedený "z nutnosti" - může zásadně zvýšit digitální zručnost, proměnit kulturu práce a pracoviště a umožnit zcela nové pracovní modely a postupy. Na současnou situaci by proto organizace neměly...

  (níže uvedené materiály jsou dostupné klientům - vyžadují předplatné služby Gartner)** Sada nástrojů pro hodocení efektivity plánů obnovy po narušení chodu podniku / Toolkit: Assessing the Effectiveness of Recovery Plans Following a Business Disruption Sada nástrojů (toolkit) v podobně připravené tabulky / formuláře pro vyhodnocení schopnosti organizace reagovat na krizové situace byla připravena již v roce 2018 (v datábázi Gartneru je proto vedena coby "archivní" výzkum), i v současné době může velmi dobře posloužit - buď jako...

  (Tyto studie byly v době přípravy tohoto speciálu dostupné bezplatně)* Koronavirus vyžaduje, aby lídři odpovědní za nákup či dodavatelské řetězce rozšířili (upravili) své rozhodovací postupy / Coronavirus Requires Supply Chain Leaders to Adopt Enhanced Decision-Making Abilities Jedním z významných a přesto snadno přehlédnutelných rizik při krizovém řízení a reakcích na situaci a opatření kolem COVID-19 jsou chybná rozhodnutí - zejména v oblasti nákupu a dodavatelských řetězců, které jsou, vedle lidských zdrojů, často pod největším tlakem. Analytici Gartneru...

  Nacházet v současné situaci pozitivní příklady konkrétních aktivit, soudržnosti ale i rychlého posunu v oblastech, kde bychom se jich ještě před měsícem nenadáli je až překvapivě snadné – ostatně do souhrnu novinek tohoto Observeru se nám podařilo nashromáždit řadu příkladů. Svým způsobem ještě zajímavější ale nejspíš bude dlouhodobý dopad řady prováděných změn – tedy to, jak bude za několik měsíců (doufejme) vypadat „svět po epidemii“. Nemyslitelné se stalo skutečností nejen ve znalostní ekonomice a back office,...

  Speciál: technologický sektor a COVID-19

  Po prvních reakcích jako byly nabídky neomezených dat od dvou mobilních operátorů nebo komunitní projekty o nichž jsme psali v minulém týdnu se objevuje řada dalších reakcí a forem výpomoci a podpory ze strany technologických firem. Množství zpráv i nabídek je rozsáhlé (jeden z přehledů například na Živé.sk), vybíráme proto jen ty, která nám přišly relevantní.

  ->  MPO spustilo výzvu pro firmy a podnikatele, kteří mají, nebo mohou pomoci s vývojem technologií využitelných v současné mimořádné situaci. Firmy se do programu mohly přihlásit prostřednictvím dotazníku na stránkách resortu. CZ

  ->  Vláda ve spolupráci s T-Mobile průběžně vytěžuje informace o pohybu obyvatel a využívá je pro potřeby hodnocení dopadu dosavadních opatření. Výpočetní kapacitu pro pokročilé analýzy velkých objemů dat nabídlo také ostravské superpočítačové centrum IT4Innovations. CZ

  ->  Mapy.cz nabízejí novou funkci sdílení polohy, které mohou dobrovolně zapnout lidé nakažení koronavirem. Funkce údajně pracuje s anonymizovanými lokačními daty na bázi GPS a okolních sítí. CZ

  ->  Iniciativa Covid19cz vyvinula analytický nástroj schopný se souhlasem dotčeného dohledat s využitím dat z mobilní sítě kde se konkrétní osoba v posledních 14 dnech pohybovala – to lze následně využít pro přesnější vytipování osob, u nichž je třeba provést testování na nákazu koronavirem. Podrobnosti na portále Lupa.cz. CZ

  ->  Společnost Alza oznámila, že chce naskladnit více než deset tisíc souprav s rychlotesty pro domácí použití. Každý set obsahující pět testů by měl stát do 2000 Kč. (Pozn. red.: Rychlotesty na bázi protilátek mají nicméně menší spolehlivost a nedokáží nákazu potvrdit v počáteční fázi). CZ

  ->  Na základě anonymizovaných dat o platebních transakcích byla týmem COVID19CZ provedena analýza dodržování nařízené karantény pro ty, kdo byli v prvním březnovém týdnu v Itálii. Výsledky naznačují že karanténu dodržela jen asi polovina těch, jichž se týkala. CZ

  ->  Tým COVID19CZ vytvořil ekonomický dashboard monitorující například nákupy potravin a léků, benzínu, poštovní, či dopravní. Více na portále powerbi. CZ

  ->  Společnost Amazon oznámila, že v USA najme 100 tisíc zaměstnanců, aby lépe zvládala zvýšený nápor na svůj online obchod. Stávajícím zaměstnancům také v dubnu zvýší mzdu o dva dolary na hodinu. W

  ->  Tuzemské e-shopy obecně hlásí zvýšený zájem zákazníků, neplatí to ale stoprocentně – záleží na nabízené komoditě. Největší nápor je na online prodej potravin a také krmiv pro zvířata. Velký zájem je i o sezonní zahradní techniku a osiva, naopak sportovní potřeby, oděvy, hračky a móda čelí poklesu. Podle zprávy společnosti Acomware klesají také výdaje e-shopů na výkonnostní reklamu – v minulém týdnu o 42 %, do budoucna lze očekávat pokles až o 65 %. CZ

  ->  Zatímco řada firem v Česku i dalších zemích EU přechází na částečné či plné odstávky výroby (v Česku například Škoda Auto či TPCA), v Číně probíhá obnova výroby – například provozy firmy Siemens, které omezily během opatření v lednu a únoru provoz asi na třetinu tam podle zpráv z minulého týdne již běží na 95 %. CZ W

  ->  Dobrovolná či povinná domácí izolace rostoucího počtu obyvatel EU vede k vysokému vytěžování až přetěžování internetových uzlů. Netflix, Amazon a Youtube proto na základě výzvy EU snížily rychlost a kvalitu streamovaného videa na následujících 30 dnů (v případě Netflixu jde o redukci cca 25 %). W

  ->  Aktivity IT sektoru týkající se koronaviru budou podle rozhodnutí slovenské vlády koordinovat ÚPVII a NASES. Jde mimo jiné také o sběr a analýzu dat a vyhodnocování analytických postupů jednotlivých resortů. SK

  ->  Internetová Mall.tv oznámila, že odvysílá živě koncerty a divadelní přestavení, které musely být kvůli aktuálním opatřením zrušeny. Projekt, který začal minulý týden ve středu, také pro jednotlivé soubory organizuje sbírky a příspěvky. CZ

  ->  Online prodejci potravin stále bojují s kapacitami. V případě iTesco činí dodací lhůty v některých oblastech i více než dva týdny a extrémní nápor zákazníků nezvládají ani Rohlík a Košík. Podle zástupců Košík.cz není problém v nedostatku řidičů či vozidel (těch je v situaci kdy není práce v jiných segmentech relativní dostatek), ale ve skladové kapacitě a logistice. CZ

  ->  Společnost Průša Research přišla s projektem 3D tisku držáků pro ochranné štíty, jichž má zdravotnictví, podobně jako jiných ochranných pomůcek, také nedostatek. Firma zvažovala tisk masek pro respirátory (ty je pak ještě třeba osadit vhodným filtrem), nicméně ukázalo se, 3D tisk není pro tyto účely ideální. Počáteční výrobní kapacita je asi 800 držáků na ochranné štíty denně. CZ

  ->  Seznam oznámil, že firmám a živnostníkům poškozeným současnou situací nabídne bezplatnou inzerci, nebo výrazně zvýhodněné podmínky – a to i s možností čerpání v budoucnu. Celkem má jít o podporu ve výši až 100 milionů Kč oproti běžným podmínkám. CZ

  Vláda na svém zasedání 16.3. schválila novelu zákona o Vojenském Zpravodajství. Ta by mu nově měla dát poněkud kontroverzní pravomoc umisťovat do sítí či online služeb soukromých provozovatelů zařízení sledující metadata o internetovém provozu a detekovat případné útoky s možností proti útokům aktivně zasáhnout. Návrh bude ještě upravovat MO a poté bude předložen ve sněmovně. CZ