Geopolitická rizika jsou pro CIO příležitostí

Geopolitická rizika jsou pro CIO příležitostí – výzvy v oblasti řízení IT a technologií související s mezinárodní politikou podle analytiků Gartneru znamenají, že by CIO zejména v nadnárodních organizacích měli uchopit téma digitální geopolitiky.  

Podle průzkumu společnosti Gartner považuje 41 % správních rad geopolitické mocenské změny a otřesy za jedno z největších rizik s možným dopadem na výsledky podniků. Analytici Gartneru předpovídají, že do roku 2026 70 % nadnárodních podniků přehodnotí své působení v jednotlivých zemích s cílem snížit svou geopolitickou zranitelnost.  

„Digitální geopolitika je nyní jedním z nejrušivějších trendů, kterým musejí CIO čelit. Mnoho informačních ředitelů se potýká s dopady obchodních konfliktů nebo legislativy jedné země, která však ovlivňuje jejich globální působení, případně omezeními, která byla uvalena vládami na pořizování a používání digitálních technologií,“ říká Brian Prentice, VP analytik společnosti Gartner. „Musejí se s touto novou realitou smířit a připravit se na její dopady.“ 

Geopolitika zkoumá zeměpisné aspekty mocenských poměrů v mezinárodních vztazích. Soupeření mezi národy se projevuje v mnoha oblastech včetně ekonomické, vojenské a společenské. Vzhledem k rostoucímu významu IT technologií v každé z těchto sfér se digitální geopolitika stává samostatným faktorem mocenského vlivu. 

Podle analytiků Gartneru musejí CIO hrát klíčovou roli při vyhodnocování podnikových rizik a v případě potřeby odpovídajícím způsobem přebudovat digitální systémy (pozn. red.: v tuzemských reáliích se to doposud nejčastěji týkalo vývojových týmů a sourcingu či cloudových služeb). Musejí brát v potaz čtyři různé aspekty digitální geopolitiky.  

 

Čtyři aspekty digitální geopolitiky 

Podle analytiků Gartneru musejí CIO hrát klíčovou roli při vyhodnocování podnikových rizik a v případě potřeby odpovídajícím způsobem přebudovat digitální systémy. Musejí při tom brát v potaz čtyři různé aspekty digitální geopolitiky.  

Pozn. red.: Text primárně pojednává o dopadech na nadnárodní podniky či organizace a jejich CIO, řadu aspektů ale pocítí (byť některé spíš nepřímo) i CIO působící pouze na tuzemském trhu. 

Ochrana digitální svrchovanosti 

Digitální suverenita bude hlavním zdrojem složitých a rozšiřujících se povinností nadnárodních podniků v oblasti dodržování právních předpisů. Bude se tak dít především prostřednictvím legislativních a regulačních pravomocí států, jako jsou předpisy o ochraně osobních údajů (např. GDPR). Pravomoci států v digitální sféře budou nicméně stále častěji extrateritoriální povahy, tedy budou překračovat rámec vnitrostátních předpisů. Společnosti, které jednají s občany určitého státu, budou nuceny dodržovat jeho zákony, a to bez ohledu na to, kde společnost sídlí nebo daní občané bydlí. 

CIO se musejí aktivně podílet na zajištění toho, aby provozní IT modely a postupy společnosti odrážely aktuální platné zákony a předpisy. Jejich úkolem je znát právní prostředí a vysvětlovat ostatním vedoucím pracovníkům, jak specifické uspořádání IT podporuje dodržování souladu s předpisy napříč podnikem. 

Rozvoj lokálního technologického průmyslu 

High-tech firmy se těší velkému zájmu politiků na celém světě vzhledem ke své velikosti, rychlému růstu, strategickému významu, potenciálu generovat příjem z daní a pracovní příležitosti či absenci nároků na specifické národní zdroje. 

Vlády mnoha států investují do rozvoje domácího technologického sektoru. Například Spojené státy se snaží řešit relativní nerovnováhu v globální výrobě čipů novou legislativou CHIPS for America (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America). Australská vládní strategie Digital Economy Strategy 2030 pak zahrnuje budování dynamického a rozvíjejícího se technologického sektoru jako jeden z hlavních pilířů rozvoje digitální ekonomie. 

Úsilí států o rozvinutí domácího technologického průmyslu poskytuje CIO a IT lídrům příležitost k aktivní spolupráci s vládami. Musejí vyhledávat konkrétní iniciativy v zemích, které nejlépe skloubí lokální expertizu a vládní podporu inovací. 

Nezbytná vojenská síla 

Rostoucí digitalizace národních vojenských a bezpečnostních operací omezí dostupnost některých technologií v určitých zemích. Podniky i jejich CIO jsou ovlivněni nově vznikající sférou kybernetického válčení, stejně jako digitalizací existujících válečných a bezpečnostních technologií. 

CIO již nemohou počítat se samozřejmou dostupností podnikem používaných technologií v žádné zemi, v níž působí. Mohou se dostat do situací, kdy jim bude omezen výběr dodavatelů nebo nařízen dodavatel konkrétní. Aby minimalizovali narušení běžného provozu firmy, CIO musejí zřídit orgán (např. CoE – Center of Excellence) pro dodavatelská a technologická rizika, který bude pověřený pravidelným vyhodnocováním, nakolik jsou klíčoví dodavatelé vystaveni měnícím se vládním omezením. 

Přímá kontrola nad kyberprostorem 

Soupeření jednotlivých států o kontrolu nad kyberprostorem bude mít dopad na činnost nadnárodních podniků. Jak se IT proplétá všemi aspekty společnosti, státy se snaží zajistit, aby jejich vlastní technologie odrážely a podporovaly jejich základní hodnoty a chránily  občany. Vlády tak stále častěji docházejí k závěru, že potřebují zabezpečenou národní digitální infrastrukturu. 

Vládní snahy o kontrolu nad správou kyberprostoru jsou mimo vliv CIO, ale budou mít zásadní dopad na schopnost podniků působit na mezinárodní úrovni. Uspořádáním každoroční informační schůzky o aktuálním stavu kyberprostoru mohou IT lídři informovat nejvyšší vedení organizace, jaké má (či bude mít) toto mezinárodní soupeření o kontrolu nad kyberprostorem dopady na provoz podniku. 

Klienti společnosti Gartner si mohou přečíst více ve studiích  „What Forces Are Driving Digital Geopolitics and Where CIOs Should Focus a „3 Critical Actions for Executives to Cope With Long-Term Impacts of Geopolitical Tensions“. 

O hlavních prioritách  CIO v roce 2022 se dozvíte v bezplatné e-knize Gartneru 2022 Leadership Vision for Chief Information Officers. 

Na konferenci Gartner IT Symposium/Xpo 2022 7.–10. října 2022 v Barceloně se ředitelé IT a podnikoví lídři odpovědní za IT a technologie dozvědí více nejen o geopolitických rizicích a o tom, jak se s nimi vyrovnat a jak najít vizi a zajistit výsledky potřebné k tomu, aby se jejich organizace dostaly na vyšší úroveň. Sledujte novinky a aktualizace z konferencí na Twitteru pomocí hastagu #GartnerSYM. 

 

Další komentáře

Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru

Zdroj Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru bylo představeno minulý týden na konferenci Gartner Application Innovation & Business Solutions Summit v Londýně:  „Lídři odpovědní za vývoj softwaru jsou pod neustálým tlakem ohledně zavádění moderních architektur a technologií. Aby se jim dařilo, potřebují vědět, které trendy mají největší potenciální dopad na jejich digitální úsilí v kontextu reálného časového horizontu,“ zdůrazňuje viceprezident a analytik Gartneru Joachim Herschmann....

Právo na přístup a ochranu soukromí by CIO a CISO neměli podceňovat

Více než miliardy dolarů dosáhnou do roku 2026 pokuty za špatnou správu osobních údajů. Rozšiřující se a stále přísnější a komplexnější ochrana a regulace týkající se osobních údajů je trendem, který postupně zasáhl celý svět. S tím, jak se rozšiřují možnosti tzv. SRR – Subject Right Requests, česky právo na přístup, tedy práva jednotlivců vznášet požadavky a v některých případech též požadovat změny v tom, jak jsou jejich osobní data ukládána a využívána, poroste i...