Gartner Digital citizen equity index 

Způsobů, jak měřit úspěšnost digitální transformace té které země, existuje celá řada. Některé kladou důraz na konkrétní metriku, jako je například podíl e-commerce, jiné na výčet služeb či agend státní správy, které již byly digitalizovány. Analytici Gartneru vytvořili nástroj Digital citizen equity index, který se od většiny tradičních metod značně liší – mimo jiné v tom, že jeho primárním cílem není porovnávat, jak si jednotlivé země vůči sobě relativně stojí na pomyslném žebříčku, ale popsat digitální prostředí a vyspělost dané země. 

Úspěch digitálních iniciativ totiž vždy ovlivňuje místní digitální infrastruktura, dovednosti a důvěra. DCEI proto slouží jako nástroj k vyhodnocení digitálních překážek, které obyvatelé dané země vnímají, s cílem zvýšit míru přijetí digitálních programů (produktů, služeb) a zároveň omezit dopady případné digitální nerovnosti. Pomáhá tak přizpůsobit či vhodně nastavit zeměpisnou digitální strategii a investice. Smyslem nástroje pro hodnocení digitální vyspělosti společnosti je pomoci lídrům z veřejné i komerční sféry lépe pochopit, co vlastně digitální vyspělost zahrnuje – a to na základě hodnocení tří kategorií občanů: digitálně přítomní, digitálně aktivní a digitálně přispívající. 

Popisuje a vykresluje tak digitální prostředí, v němž organizace působí či plánuje působit, a míru akceptace digitálních řešení napříč celou populací: zákazníky, zaměstnanci a zúčastněnými stranami. Organizace tak mohou lépe navrhovat technologická rozhraní pro přístup k řešením a službám či standardizaci. 

Samotný nástroj zobrazuje digitální důvěru a emancipaci vnímanou občany jako souhrnný index založený na různých oborových a vládních statistkách i datech Gartneru. Ukazuje postoje občanské základny jako celku – jeho souhrnné číslo vyjadřuje úroveň důvěry občanů ve schopnost využívat digitální technologie k podpoře lepší kvality života, výuky, komunikace a komunity. Aktuální DCEI 2022 odráží stav digitální společnosti v době vrcholící pandemie – a tedy i dopad karantén a dalších omezení na občany donucené zůstat doma a schopnost podniků fungovat za těchto omezení a využít digitální technologie pro inovace a rozvoj byznysu.  

 

Gartner Digital citizen equity index 

Jak jsme již zmínili na předchozí straně, tento nástroj nesrovnává země mezi sebou, protože každá má své vlastní (ne vždy bezprostředně porovnatelné) demografické údaje o občanech a uživatelích. Ukazuje digitální prostředí, které daná země a její spotřebitelé, podniky a vláda vybudovali, a relativní důvěru občanů a podniků v digitální kapitál. 

Lídři byznysu a IT by měli index používat k posouzení digitální situace v různých zemích a pro rozhodování o nasazení či přizpůsobení svých technologií. Užitečné také může být zkoumat vztahy mezi kategoriemi občanů a faktory, které určují jejich charakteristiku. Různé údaje o úrovni digitální rovnosti a důvěry vycházejí z relativního skóre na základě různých vah a provázaností datových sad na základě analýzy zpracované Gartnerem. Index tak ilustruje různé úrovně vnímání digitálních technologií a přístupu k digitálním obchodním příležitostem. Pro zjednodušení analytici rozdělili skóre DCEI do tří percentil: 

Nízké – skóre indexu digitální rovnosti občanů je nižší než 34,5. V mnoha státech je konektivita dostupná především v městských aglomeracích, někteří občané mají k dispozici chytré telefony. Interakce občanů s digitální ekonomikou a možnosti digitálního vzdělávání jsou však nižší než průměr. Při pandemii se zvyšoval počet připojení k práci z domova, aby bylo možné se připojit ke kancelářím nebo pracovištím. 

Střední – skóre indexu digitální rovnosti občanů se pohybuje mezi 34,5 a 48,4. Toto rozpětí naznačuje vyšší počet digitálních inovací či služeb, často financovaných prostřednictvím vlád, silné a propojené ekosystémy a vyšší úroveň robotizace nebo automatizace. Oproti předchozímu měření v roce 2020 přibylo jen málo zemí v této střední kategorii, a to navzdory skutečnosti, že pandemická omezení vedla k nárůstu on-line aktivit. 

Vysoké – skóre indexu digitální rovnosti občanů je vyšší než 48,4. Jde o země, jejichž občané vnímají své digitální zapojení jako vysoké, často používají digitální nástroje či služby, nakupují on-line a podobně. Je zde také vyšší podíl absolventů IT či digitálních oborů či inovací a patentů. V těchto zemích jsou rozvíjeny strategie a inciativy digitalizace byznysu jak ve velkých podnicích, tak v segmentu SMB a běžné jsou zde také iniciativy typu industry 4.0. 

 

Jak je sestavován index 

Index digitální občanské rovnosti popisuje schopnost a ochotu občanů zapojit se do digitálního světa. Složky digitální přítomnosti (digitally present), aktivity (digitally active) a přispění (digitally contributing) ukazují, jak občané vnímají své možnosti rozvíjet vlastní postavení v digitální ekonomice. Tam, kde jsou občané přítomni, ale rozhodnou se nepoužívat internet, to může být způsobeno například kulturními bariérami nebo nedostatkem důvěry v digitální technologie – to znamenám že v dané zemi existují překážky, které budou muset podniky překonat. Tam, kde se občané rozhodnou používat internet pouze pro své vlastní účely a digitálně aktivní jsou jen v omezené míře, je jejich schopnost zapojit se do digitální ekonomiky výrazně nižší. Kromě základních měřítek digitalizace proto index zahrnuje také státní, podnikatelská a spotřebitelská měřítka, aby zhodnotil to, jak se občané chovají ve společnosti.  

 

Regionální rozdíly  

Smyslem celostátních indexů je získat základní přehled o digitálním potenciálu dané země a postojů jejích občanů a firem a naplánovat další odpovídající kroky. Studie nabízí také mapu regionálních indikátorů, tedy možnost porovnat skóre podle regionu či charakteristik občanů (do Observeru jsme vybrali pouze oblast střední a východní Evropy). 

DCEI v Česku 

Globální porovnání obchodního a spotřebitelského digitálního indexu

 

Další komentáře

Dobrá cloudová strategie by měla být krátkým a snadno použitelným dokumentem, který se skládá z deseti až dvaceti stran nebo slajdů

„Dobrá cloudová strategie by měla být krátkým a snadno použitelným dokumentem, který se skládá z deseti až dvaceti stran nebo slajdů,“ říká VP analytik společnosti Gartner Marco Meinardi. „Kromě toho by motorem cloudové strategie a vodítkem pro ty, kteří ji budou implementovat, měla být obchodní strategie. Musí koexistovat s ostatními strategickými snahami, nikoli se je snažit předělávat.“  Vedoucí pracovníci v oblasti byznysu a IT by měli cloudovou strategii vytvářet společně a vyvarovat se při jejím...

„Přiznejte se, kdo z vás byl v posledních 24 hodinách v metaverzu?“

„Přiznejte se, kdo z vás byl v posledních 24 hodinách v metaverzu?“ zeptal se v úvodu své přednášky o deseti hlavních strategických předpovědích Gartneru pro rok 2023 a další léta na IT Symposiu v Barceloně význačný analytik a viceprezident výzkumu Gartneru Daryl Plummer. V hledišti hlavního sálu se zvedly dvě z necelých čtyř tisíc přítomných rukou. Masový nástup metavesmíru coby běžného pracovního prostředí se dnes skutečně zdá příliš vzdálenou a nereálnou vizí.   Pozn. red.: Když...