Čtyři významné trendy na hype křivce rodících se technologií

GAI (Generativní AI) obsadila samotný vrchol přehnaných očekávání na „hlavní“ hype křivce Gartneru – Hype Cycle for Emerging Technologies, 2023, která je zároveň nejstarší hype křivkou (analytici ji sestavují každoročně již od roku 1995). Analytici předpokládají, že GAI dosáhne fáze produktivity, a tedy i plného transformačního přínosu během dvou až pěti let. Generativní AI je ale zároveň jen podmnožinou širšího fenoménu emergentní AI, který prostupuje celou letošní hype křivkou nastupujících technologií a vytváří nové inovační (a obchodní) příležitosti pro technologické firmy i podnikové uživatele technologií. 

„Popularita mnoha nových podob AI bude mít zásadní dopad na podnikání i společnost,“ říká význačný VP analytik Gartneru Arun Chandrasekaran. „Masivní předtrénování a rozsah základních modelů AI (AI Foundation Models), virální adopce konverzačních agentů a rostoucí šíře praktického uplatnění generativní AI předznamenávají novou vlnu růstu produktivity pracovních sil a kreativity strojů.“ 

Hype křivka nastupujících technologií (Hype Cycle for Emerging Technologies) má mezi ostatními hype křivkami Gartneru jedinečné postavení proto, že destiluje klíčové poznatky o více než  2 000 technologií a aplikovaných frameworků, které analytici Gartneru každoročně profilují a sestavují z nich stručný soubor „nezbytných poznatků“ o nových a nastupujících technologiích, jež mají v příštích dvou až deseti letech zásadní transformační potenciál pro byznys, ekonomiku či společnost. 

„Přestože se nyní všichni soustředí na umělou inteligenci, měli by ředitelé IT a lídři odpovědní za technologie  věnovat pozornost i dalším novým trendům s transformačním potenciálem,“ zdůrazňuje analytička a viceprezidentka výzkumu Gartneru Melissa Davisová. „Jde o technologie, které zlepšují zkušenosti vývojářů, podporují inovace prostřednictvím všudypřítomného cloudu a zajišťují bezpečnost a soukromí zaměřené na člověka. Vzhledem k tomu, že technologie umístěné na této hype křivce jsou stále v rané fázi, existuje značná nejistota ohledně toho, jak se budou vyvíjet,“ dodává Davisová. „Tyto zárodečné technologie představují větší riziko z hlediska nasazení, ale potenciálně větší přínosy pro ty, kteří je začnou používat mezi prvními.“ 

Nástup umělé inteligence (Emergent AI): Kromě generativní umělé inteligence je tu několik dalších vznikajících forem umělé inteligence s obrovským potenciálem v oblastech digitální zákaznické zkušenosti, byznysovém či obchodním rozhodování a budování trvalé konkurenční výhody. Jsou to především: 

 • AI simulace (AI simulations),  
 • kauzální AI (Causal AI),  
 • federované strojové učení (Federated Machine learning),  
 • věda o datech v grafech (Graph data science),  
 • neurosymbolická AI (Neuro-symbolic AI)  
 • a zpětnovazební učení (Reinforcement learning). 

Vývojářský zážitek (Developer experience/DevX): DevX je souhrnné označení všech aspektů interakce mezi vývojáři, nástroji, platformami, procesy a lidmi, s nimiž ?????chybí sloveso vývoji a dodávce či poskytování softwarových produktů a služeb. Zlepšení DevX je pro úspěch digitálních iniciativ většiny podniků zásadní. Je také zásadní pro přilákání a udržení špičkových talentů, udržení vysoké morálky týmu a zajištění toho, aby práce byla motivující a odměňující. Mezi klíčové technologie, které zlepšují DevX, patří: 

 • Tvorba/programování SW s pomocí AI (AI-augmented SW engineering),  
 • SaaS zaměřené na API (API-centric SaaS),  
 • GitOps / DevOps cloudově nativní aplikace (GitOps),  
 • interní vývojářské portály (Internal developer portals),  
 • open source programová kancelář (Open source program office)  
 • a platformy pro řízení toku hodnot (Value stream management platforms/VSMP). 

Všeprostupující cloud (Pervasive cloud): Během příštích deseti let se cloud computing změní z technologické inovační platformy na všudypřítomný a stane se základním motorem podnikových inovací napříč odvětvími. Aby bylo možné toto plošné přijetí, bude cloud computing stále více distribuován a zaměřen na vertikální specializaci. Maximalizace návratnosti investic do cloudu bude vyžadovat automatizované provozní škálování, přístup k práci s nativními nástroji cloudových platforem a odpovídající governance. 

Mezi klíčové technologie umožňující všudypřítomný (a všeprostupující) cloud patří: 

 • Rozšířené FinOps (Augmented FinOps),  
 • cloudová vývojová prostředí (Cloud development environments),  
 • udržitelnost cloudu (Cloud sustainability),  
 • cloudově nativní přístup (Cloud-native),  
 • filozofie cloud-out to edge (Cloud-out to edge),  
 • oborové/průmyslové cloudové platformy (Industry Cloud platforms) 
 • a WebAssembly (Wasm). 

Bezpečnost a soukromí zaměřené na člověka (Human-centric security and privacy): Lidský faktor zůstává hlavní příčinou bezpečnostních incidentů a úniků dat. Organizace se mohou stát odolnějšími prostřednictvím programu zabezpečení a ochrany soukromí zaměřeného na člověka, který do digitálního modelu organizace lépe zakomponuje zabezpečení a ochranu soukromí. Řada nově vznikajících technologií umožňuje podnikům vytvořit kulturu vzájemné důvěry a uvědomění si společných rizik při rozhodování napříč mnoha týmy. Mezi klíčové technologie související s tímto trendem patří: 

 • Řízení důvěry, rizik a bezpečnosti AI (AI trust, risk and security management/AI TRiSM)  
 • Síťová architektura kybernetické bezpečnosti (Cybersecurity mesh architecture),  
 • generativní kyberbezpečnostní AI (Generative cybersecurity AI),  
 • homomorfní šifrování (Homomorphic encryption) 
 • a postkvantová kryptografie (Postquantum cryptography). 

Klienti společnosti Gartner si mohou přečíst více ve studii „Hype Cycle for Emerging Technologies, 2023“. 

Další komentáře

Jak motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře

Způsoby, jak mohou organizace úspěšně motivovat zaměstnance k návratu do kanceláře, jsou už druhým rokem častým tématem diskusí a přednášek. Snaha o zavedení povinnosti docházet na pracoviště nemusí vždy vést k žádoucím výsledkům – může negativně ovlivnit nejen produktivitu ale také ochotu setrvat u zaměstnavatele, zejména pokud nejsou pravidla pro návrat sestavena strategicky a transparentně, zdůrazňují analytici Gartneru. Namísto zavádění povinnosti by firmy měly rozvíjet strategie jimiž zvýší zájem zaměstnanců o docházení na...

Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru

Zdroj Šest klíčových trendů pro oblast vývoje softwaru bylo představeno minulý týden na konferenci Gartner Application Innovation & Business Solutions Summit v Londýně:  „Lídři odpovědní za vývoj softwaru jsou pod neustálým tlakem ohledně zavádění moderních architektur a technologií. Aby se jim dařilo, potřebují vědět, které trendy mají největší potenciální dopad na jejich digitální úsilí v kontextu reálného časového horizontu,“ zdůrazňuje viceprezident a analytik Gartneru Joachim Herschmann....