Čtyři významné trendy na hype křivce rodících se technologií

GAI (Generativní AI) obsadila samotný vrchol přehnaných očekávání na „hlavní“ hype křivce Gartneru – Hype Cycle for Emerging Technologies, 2023, která je zároveň nejstarší hype křivkou (analytici ji sestavují každoročně již od roku 1995). Analytici předpokládají, že GAI dosáhne fáze produktivity, a tedy i plného transformačního přínosu během dvou až pěti let. Generativní AI je ale zároveň jen podmnožinou širšího fenoménu emergentní AI, který prostupuje celou letošní hype křivkou nastupujících technologií a vytváří nové inovační (a obchodní) příležitosti pro technologické firmy i podnikové uživatele technologií. 

„Popularita mnoha nových podob AI bude mít zásadní dopad na podnikání i společnost,“ říká význačný VP analytik Gartneru Arun Chandrasekaran. „Masivní předtrénování a rozsah základních modelů AI (AI Foundation Models), virální adopce konverzačních agentů a rostoucí šíře praktického uplatnění generativní AI předznamenávají novou vlnu růstu produktivity pracovních sil a kreativity strojů.“ 

Hype křivka nastupujících technologií (Hype Cycle for Emerging Technologies) má mezi ostatními hype křivkami Gartneru jedinečné postavení proto, že destiluje klíčové poznatky o více než  2 000 technologií a aplikovaných frameworků, které analytici Gartneru každoročně profilují a sestavují z nich stručný soubor „nezbytných poznatků“ o nových a nastupujících technologiích, jež mají v příštích dvou až deseti letech zásadní transformační potenciál pro byznys, ekonomiku či společnost. 

„Přestože se nyní všichni soustředí na umělou inteligenci, měli by ředitelé IT a lídři odpovědní za technologie  věnovat pozornost i dalším novým trendům s transformačním potenciálem,“ zdůrazňuje analytička a viceprezidentka výzkumu Gartneru Melissa Davisová. „Jde o technologie, které zlepšují zkušenosti vývojářů, podporují inovace prostřednictvím všudypřítomného cloudu a zajišťují bezpečnost a soukromí zaměřené na člověka. Vzhledem k tomu, že technologie umístěné na této hype křivce jsou stále v rané fázi, existuje značná nejistota ohledně toho, jak se budou vyvíjet,“ dodává Davisová. „Tyto zárodečné technologie představují větší riziko z hlediska nasazení, ale potenciálně větší přínosy pro ty, kteří je začnou používat mezi prvními.“ 

Nástup umělé inteligence (Emergent AI): Kromě generativní umělé inteligence je tu několik dalších vznikajících forem umělé inteligence s obrovským potenciálem v oblastech digitální zákaznické zkušenosti, byznysovém či obchodním rozhodování a budování trvalé konkurenční výhody. Jsou to především: 

 • AI simulace (AI simulations),  
 • kauzální AI (Causal AI),  
 • federované strojové učení (Federated Machine learning),  
 • věda o datech v grafech (Graph data science),  
 • neurosymbolická AI (Neuro-symbolic AI)  
 • a zpětnovazební učení (Reinforcement learning). 

Vývojářský zážitek (Developer experience/DevX): DevX je souhrnné označení všech aspektů interakce mezi vývojáři, nástroji, platformami, procesy a lidmi, s nimiž ?????chybí sloveso vývoji a dodávce či poskytování softwarových produktů a služeb. Zlepšení DevX je pro úspěch digitálních iniciativ většiny podniků zásadní. Je také zásadní pro přilákání a udržení špičkových talentů, udržení vysoké morálky týmu a zajištění toho, aby práce byla motivující a odměňující. Mezi klíčové technologie, které zlepšují DevX, patří: 

 • Tvorba/programování SW s pomocí AI (AI-augmented SW engineering),  
 • SaaS zaměřené na API (API-centric SaaS),  
 • GitOps / DevOps cloudově nativní aplikace (GitOps),  
 • interní vývojářské portály (Internal developer portals),  
 • open source programová kancelář (Open source program office)  
 • a platformy pro řízení toku hodnot (Value stream management platforms/VSMP). 

Všeprostupující cloud (Pervasive cloud): Během příštích deseti let se cloud computing změní z technologické inovační platformy na všudypřítomný a stane se základním motorem podnikových inovací napříč odvětvími. Aby bylo možné toto plošné přijetí, bude cloud computing stále více distribuován a zaměřen na vertikální specializaci. Maximalizace návratnosti investic do cloudu bude vyžadovat automatizované provozní škálování, přístup k práci s nativními nástroji cloudových platforem a odpovídající governance. 

Mezi klíčové technologie umožňující všudypřítomný (a všeprostupující) cloud patří: 

 • Rozšířené FinOps (Augmented FinOps),  
 • cloudová vývojová prostředí (Cloud development environments),  
 • udržitelnost cloudu (Cloud sustainability),  
 • cloudově nativní přístup (Cloud-native),  
 • filozofie cloud-out to edge (Cloud-out to edge),  
 • oborové/průmyslové cloudové platformy (Industry Cloud platforms) 
 • a WebAssembly (Wasm). 

Bezpečnost a soukromí zaměřené na člověka (Human-centric security and privacy): Lidský faktor zůstává hlavní příčinou bezpečnostních incidentů a úniků dat. Organizace se mohou stát odolnějšími prostřednictvím programu zabezpečení a ochrany soukromí zaměřeného na člověka, který do digitálního modelu organizace lépe zakomponuje zabezpečení a ochranu soukromí. Řada nově vznikajících technologií umožňuje podnikům vytvořit kulturu vzájemné důvěry a uvědomění si společných rizik při rozhodování napříč mnoha týmy. Mezi klíčové technologie související s tímto trendem patří: 

 • Řízení důvěry, rizik a bezpečnosti AI (AI trust, risk and security management/AI TRiSM)  
 • Síťová architektura kybernetické bezpečnosti (Cybersecurity mesh architecture),  
 • generativní kyberbezpečnostní AI (Generative cybersecurity AI),  
 • homomorfní šifrování (Homomorphic encryption) 
 • a postkvantová kryptografie (Postquantum cryptography). 

Klienti společnosti Gartner si mohou přečíst více ve studii „Hype Cycle for Emerging Technologies, 2023“. 

Další komentáře

Technologie urychlují zavádění inteligentních robotů

Mobilní roboty, nikoliv drony ovládnou podle analytiků Gartneru v příštích třech letech svět dodavatelských řetězců. Ve studii Hype Cycle for Mobile Robots and Drones, 2023 (Hype Cycle pro mobilní roboty a drony, 2023) analytici společnosti Gartner konstatují, že organizace, které již nasazují mobilní roboty, v příštích třech letech svůj vozový park dále rozšíří. Je pravděpodobné, že firmy budou mít v provozu stovky, ne-li tisíce mobilních robotů, zatímco drony budou nasazovány cíleněji, například...

Polovina organizací řeší u AI především hrozby

52 % organizací uvádí, že rizikové faktory AI jsou klíčovým faktorem při hodnocení, zda ji v konkrétním případě nasadit. Přesto 55 % podniků, které již dříve AI nasadily, o jejím nasazení u nových projektů uvažuje vždy. „Strategie AI first je znakem vyspělosti v oblasti umělé inteligence a pomáhá zvyšovat návratnost investic,“ komentuje výsledky nedávného průzkumu VP analytik Gartneru Erick Brethenoux. „AI first ale neznamená AI vždy. Podniky, jež mají zkušenosti s AI, sice častěji, či...